Sometimes it’s good to be lazy

Scroll down for English

Zaterdag 9 mei 2015

Terwijl ik deze blog schrijf, zit ik op het balkon van mijn hotelkamer. Ik ben net klaar met niets doen: kijken hoe mensen langslopen, langsfietsen, hoe boda’s (motors in Uganda) langsrijden, sommige vol beladen met goederen. Ook rijden er auto’s en vrachtwagens langs, sommige beladen met mensen in de laadklep. Op hetzelfde moment vliegen de vogels vreedzaam voorbij, terwijl ik kijk naar de lucht en de wolken. Ik kan ontzettend genieten van “niets doen”. In Nederland voel ik echter vaak de druk om iets te doen en productief te zijn, er moet altijd iets bereikt worden. Zelfs in je vrije tijd “moet” je gezellig samen zijn met vrienden, een nieuwe taal leren, sporten etc., ook al zijn dit allemaal leuke dingen om te doen. Je zou er hoofdpijn van krijgen, om een excuus te hebben om even aan alle “moetens” te ontsnappen. Dit is denk ik ook de reden waarom lichamelijke klachten, zonder lichamelijke oorzaak ontstaan. Ze kunnen je een escape bieden uit de snelheid van het dagelijkse leven.

Ik ben lerende als het gaat om tijd te nemen om te dagdromen en niets te doen, want dit is niet altijd gemakkelijk. Meestal stel ik hoge eisen aan mezelf, waarschijnlijk beïnvloed door de manier waarop ik opgegroeid ben. Woensdag had ik gepland om mijn blog te gaan schrijven, maar het lukte me niet door een gebrek aan inspiratie. Dus besloot ik om wat ander werk te doen, wat ook niet lukte omdat ik me rusteloos voelde. Een goede Oegandese vriend, die ik geïntroduceerd had in de mindfulness meditatie, merkte op “hoe kun je een Mindfulness trainer worden als je zelf gestresst bent”. Ik waardeerde zijn eerlijkheid en directheid. Deze vriend is altijd ontspannen, leeft “Npola npola” (langzaam, langzaam) zoals de meeste Oegandesen en zou in mijn ogen best iets harder kunnen werken, omdat hij zoveel meer van zijn leven zou kunnen maken (maar dat is mijn oordeel). Hij zegt echter, dat je niets af kunt dwingen en dat dingen in hun eigen tempo gebeuren. En misschien zit daar wel iets in. Daaraan wil ik wel toevoegen, dat Mindfulness NIET gaat over altijd ontspannen zijn, het is een manier van zelfreflectie, een manier om dichter bij jezelf te komen en daarmee kun je vervolgens wijzere beslissingen nemen, die je welzijn ten goede komen.

Donderdag bracht ik de hele dag door met deze zelfde vriend. Ik was verbaasd door de manier waarop hij op de bank lag te nietsen, zonder televisie of muziek. Hij lag gewoon en was aan het dagdromen. Het deed me denken aan een tekst die ik laatst had gelezen “Wie dagdroomt heeft nachtrust” (Flow). En ik denk dat dat waar is. Dagdromen is een manier om weer op te laden, een groot deel van de verwerking van indrukken gebeurt namelijk onbewust. Uit onderzoek blijkt dat beslissingen die gemaakt worden door het onbewuste vaak de beste beslissingen zijn (laat me weten als je geïnteresseerd bent in de referentie, dan zoek ik deze op bij terugkomst in Nederland). David Rock beweert hetzelfde in zijn lezing over hoe het brein werkt (youtube: David Rock – your brain at work). Volgens hem is het brein niet in staat om de hele dag door geconcentreerd te werken. Daarnaast kunnen gedachten in cirkels draaien, wanneer er een probleem opgelost moet worden, zonder dat dit tot een oplossing leidt. En misschien herken je het zelf, dat juist op het moment dat je het het minst verwacht, de oplossing opeens in je opkomt? Het probleem even laten voor wat het is, je gedachten verzetten door een wandeling te maken, wat tijd door te brengen met vrienden of collega’s of door het beoefenen van mindfulness kunnen manieren zijn om het onbewuste zijn werk te laten doen. Daarbij geldt echter, je moet de intentie om een oplossing te vinden loslaten.

Na het nietsen met mijn vriend, gingen we nog diezelfde donderdag naar het zwembad. Zonder dat ik het verwachtte schoot me ineens dit onderwerp voor mijn blog te binnen en binnen een kwartier schreef ik een conceptversie. Dus uiteindelijk denk ik dat mijn vriend gelijk heeft en we niet alles kunnen forceren en beïnvloeden. We moeten soms loslaten en erop vertrouwen dat oplossingen vanzelf komen wanneer het juiste moment daarvoor is. En tot die tijd zou ik zeggen, neem vandaag eens een paar minuten om lekker niets te doen.

Ik kijk uit naar jullie reacties!

Een hartelijke groet uit Oeganda

Saturday 9th of May

As I’m writing this blog I’m sitting on the balcony of my hotelroom. I just finished doing nothing, while staring at people passing by, some walking, others by bike or on bodas (Ugandan motorcycles), either packed or unpacked. Also cars and trucks are passing by, some with many people in the backside. At the same time I see the birds flying calmly while I’m looking at the sky and the clouds. I always enjoy this “doing nothing”. Though in the Netherlands I often feel the pressure of the need of being productive and accomplishing things. Even in your spare time you ‘should’ visit your friends, learn that additional language, do sports etc., even if these are all very pleasant things to do. However, sometimes you would wish to get a headache to have an excuse to avoid all the must do’s. And actually I think this is where physical complaints, without a physical cause come from. They could give an escape away from the speed of daily life.

For me I’m learning to give myself the dreaming and doing nothing time, though this isn’t always easy to do so. I usually set high expectations and goals to myself, probably as a result of the way I was brought up. On Wednesday I had planned to write my blog, but it didn’t work, I didn’t have the inspiration. So I decided to do some other work, but it didn’t work either as I felt restless. A good Ugandan friend, whom I taught some mindfulness meditation, commented “how can you be a Mindfulness trainer if you are stressed yourself”. I liked his honesty and directness. My friend is always relaxed, lives “Npola npola” (slowly slowly) like most Ugandans and should in my opinion work a bit harder, as he could make much more out of his life (well that is my judgment). He however says, that things cannot be forced, they will come in their own pace. And maybe there is a point in that. I want to add though, that Mindfulness is NOT about being relaxed always, it is a way to reflect on yourself, to be more in touch with yourself and based on that you could make wiser decisions that serve your wellbeing.

On Thursday I spent the day with that same friend. I was amazed by the way he could lie on the couch without doing anything, no television, no music. Just laying down and daydreaming. It reminded me about a text I recently read “who daydreams has night rest (Flow)”. And I think that this is true. Daydreaming is a way of “charging” yourself, as a lot of processing may happen unconsciously. Research has shown that decisions made unconsciously are often the best decisions (if anyone is interested in the reference of this study please let me know, currently I don’t have access to scientific research). David Rock states the same in his lection about how the brain works (you tube: David Rock – your brain at work). According to him the brain isn’t able to be concentrated and working all day long. Besides, when needing to solve a problem, thoughts tend to go around in circles, without leading to a solution. And do you recognize that at a moment less expected, the solution suddenly pops up in your mind? Leaving the problem for what it is for a moment, going for a walk, spending time with some friends or colleagues or practicing mindfulness could all be ways to let the unconscious do his work. Though, you have to let go the intention of finding a solution.

After doing nothing with my friend, we went to the swimming pool this same thursday. All of a sudden this idea for my blog popped up in my mind and within 15 minutes I wrote the concept. So after all, I think my friend is somehow right and we cannot force everything. We have to let go sometimes and expect solutions to come when it is time for them to come. In the meantime I would say, take some minutes today to do nothing.

I am looking forward to read your comments.

Warm regards from Uganda

Welcome

Scroll down for English

Welkom op de blog van Ontwikkelingswerkplaats! Drie jaar geleden veranderde Oeganda mijn leven. Ik kwam naar Oeganda toe om vrijwilligerswerk te doen, nadat ik overspannen/ burnout was geraakt in Nederland. In Oeganda leerde ik om meer in het moment te leven en om iets van het perfectionisme en de controle die ik altijd probeerde te behouden los te laten. Dit zijn namelijk twee dingen die de Oegandezen zeer goed kunnen.

Door middel van deze blog wil ik een brug slaan tussen de “westerse wereld” en “ontwikkelingslanden”. Ik wil informeren over de levenswijze in Oeganda en andere ontwikkelingslanden, omdat ik denk dat we hiervan in het westen veel kunnen leren en omdat dit kan bijdragen aan ons welzijn. In mijn blogs zal ik geregeld een link leggen met Mindfulness, omdat Mindfulness voor mij de manier is geweest om de “lessen” uit Oeganda toe te passen in mijn dagelijks leven in Nederland. Mindfulness gaat namelijk onder andere over meer in het moment leven en beter kunnen loslaten.

Ik hoop op jullie vragen, opmerkingen en suggesties! Die kunnen mij namelijk helpen om tegemoet te komen aan jullie interesse.

Met een hartelijke groet,

Denise Jonker

Welcome to my blog! Three years ago Uganda has changed my life. I came to Uganda to do voluntary work, after being extremely stressed and burned out in the Netherlands. In Uganda I learned to live in the moment more and to let go some of the perfectionism and the control I always tried to hold. These are two things the Ugandans can do very well.

In this blog I want to create a connection between the “western world” and “developing countries”. I want to inform about the lifestyle in Uganda and other developing countries, because I think that we in western countries can learn a lot from them and because I think it will contribute to our well being. In my blogs I will regularly refer to Mindfulness, because for me Mindfulness was a way to implement the “lessons” I learned in Uganda in my daily life in the Netherlands. That is because Mindfulness is all about living in the moment and letting go more.

I hope to get many questions, reactions and suggestions from you! Those would help me to serve your interests.

Warm greetings,

Denise Jonker